İpucu page 2 of 2 | Orhan AKDOĞAN
Orhan AKDOĞAN > İpucu

Oracle – V$ Tabloları

Oracle V$ ile başlayan tüm tabloların ilgili grubuna göre listesi aşağıda bulabilirsiniz.

DATABASE BACKUPS, ARCHIVE FILES, AND RECOVERY

V$ARCHIVE
V$ARCHIVED_LOG
V$ARCHIVE_DEST
V$BACKUP
V$BACKUP_CORRUPTION
V$BACKUP_DATAFILE
V$BACKUP_DEVICE
V$BACKUP_PIECE
V$BACKUP_REDOLOG
V$BACKUP_SET
V$DELETED_OBJECT
V$RECOVERY_FILE_STATUS
V$RECOVERY_LOG
V$RECOVERY_STATUS
V$RECOVER_FILE
(daha&helliip;)

Oracle – Tablespace Listesi

Oracle Tablespace listesi:

select	tablespace_name		"Tablesapce",
    bytes			"Size",
    	nvl(bytes-free,bytes)	"Used",
    	nvl(free,0)		"Free",
    	nvl(100*(bytes-free)/bytes,100)	"% Used"
 from(
	select ddf.tablespace_name, sum(dfs.bytes) free, ddf.bytes bytes
	FROM (select tablespace_name, sum(bytes) bytes
	from dba_data_files group by tablespace_name) ddf, dba_free_space dfs
	where ddf.tablespace_name = dfs.tablespace_name(+)
	group by ddf.tablespace_name, ddf.bytes)
 order by 5 desc;

Oracle Version Bilgisi

Database Listesi sorgusu:

select	NAME "Database Name",
	CREATED "Created",
	LOG_MODE "Status"
 from	sys.v_$database;

Oracle Version Bilgisi:

select	banner "Version"
 from	sys.v_$version;

Oracle – Database UpTime

Database Ne Kadar zamandır açık;
SELECT NAME, ' Database Başlama Zamanı: ',TO_CHAR(STARTUP_TIME,'DD-MON-YYYY "at" HH24:MI')
FROM V$INSTANCE, v$database;

Oracle – Bir Tablodaki kolonların adını ve kolon tipini listeleme

Bir Tablonun Kolon adı ve kolon tipi gibi bilgilerini listelemek için aşağıdaki sorguyu kullanabilirsiniz.

SELECT 'COLUMN' type, owner, table_name , column_name, column_id, data_type 
FROM sys.all_tab_cols 
WHERE table_name = 'TABLOADI'

Oracle.exe Thread List sql

Sorgu sonucunda Oracle.exe alt işlem(Thread) listesi ve ram kullanımları görülür.

select  a.sid,  a.serial#,  a.program,  p.pid,
   p.spid,  a.osuser,   b.name,  b.description,
   p.pga_used_mem
from   v$session   a,   v$process   p,   v$bgprocess b
where  a.paddr=b.paddr and  a.paddr=p.addr and  p.background=1;

En çok CPU Kullanan 10 Oracle istemcisi

CPU kaynağı tüketimi yüksek olan kullanıcıları PL/SQL kodu ile tesbit etmek isterseniz aşağıdaki sorguyu kullanabilirsiniz.

Sorgu sonucunda User ID, Oracle User, Windows User, Pc adı ve CPU kullanım miktarını izleyebilirsiniz.

select rownum as SıraNo, a.*
from (
  SELECT v.sid,sess.osuser "User",sess.machine "Pc", program , v.value / (100 * 60) "CPU Kullanımı"
  FROM v$statname s , v$sesstat v, v$session sess
  WHERE s.name = 'CPU used by this session'
   and sess.sid = v.sid
   and v.statistic#=s.statistic#
   and v.value>0
  ORDER BY v.value DESC) a
where rownum < 11;

Veritabanı Tablo ve satır sayısı listesi

Aşağıdaki sorgu çalıştığı veritabanındaki tablo listesini satır sayısı ile birlikte döndürür.

SELECT OBJECT_NAME(OBJECT_ID) [Tablo Adı], st.row_count as[Satır Sayısı]
FROM sys.dm_db_partition_stats st
WHERE index_id < 2 AND OBJECT_NAME(OBJECT_ID) NOT LIKE '%sys%'
ORDER BY st.row_count DESC