SQL Server page 5 of 5 | Orhan AKDOĞAN
Orhan AKDOĞAN > SQL Server

SQL Server Logins Transfer

Bir SQL Server daki Userları farklı bir SQL server’a şifreler ile birlikte taşımak istiyorsanız

sırası ile aşağıdaki adımları uygulamalısınız.

1-Aşağıdaki sorgu ile “sp_help_revlogin procedure” ü create edilir. (Eski Serverda execute edilecek.)

----- Create sp_help_revlogin procedure -----

USE master
GO
IF OBJECT_ID ('sp_hexadecimal') IS NOT NULL
 DROP PROCEDURE sp_hexadecimal
GO
CREATE PROCEDURE sp_hexadecimal
  @binvalue varbinary(256),
  @hexvalue varchar(256) OUTPUT
AS
DECLARE @charvalue varchar(256)
DECLARE @i int
DECLARE @length int
DECLARE @hexstring char(16)
SELECT @charvalue = '0x'
SELECT @i = 1
SELECT @length = DATALENGTH (@binvalue)
SELECT @hexstring = '0123456789ABCDEF' 
WHILE (@i <= @length) 
BEGIN
 DECLARE @tempint int
 DECLARE @firstint int
 DECLARE @secondint int
 SELECT @tempint = CONVERT(int, SUBSTRING(@binvalue,@i,1))
 SELECT @firstint = FLOOR(@tempint/16)
 SELECT @secondint = @tempint - (@firstint*16)
 SELECT @charvalue = @charvalue +
  SUBSTRING(@hexstring, @firstint+1, 1) +
  SUBSTRING(@hexstring, @secondint+1, 1)
 SELECT @i = @i + 1
END
SELECT @hexvalue = @charvalue
GO

IF OBJECT_ID ('sp_help_revlogin') IS NOT NULL
 DROP PROCEDURE sp_help_revlogin 
GO
CREATE PROCEDURE sp_help_revlogin @login_name sysname = NULL AS
DECLARE @name  sysname
DECLARE @xstatus int
DECLARE @binpwd varbinary (256)
DECLARE @txtpwd sysname
DECLARE @tmpstr varchar (256)
DECLARE @SID_varbinary varbinary(85)
DECLARE @SID_string varchar(256)

IF (@login_name IS NULL)
 DECLARE login_curs CURSOR FOR 
  SELECT sid, name, xstatus, password FROM master..sysxlogins 
  WHERE srvid IS NULL AND name <> 'sa'
ELSE
 DECLARE login_curs CURSOR FOR 
  SELECT sid, name, xstatus, password FROM master..sysxlogins 
  WHERE srvid IS NULL AND name = @login_name
OPEN login_curs 
FETCH NEXT FROM login_curs INTO @SID_varbinary, @name, @xstatus, @binpwd
IF (@@fetch_status = -1)
BEGIN
 PRINT 'No login(s) found.'
 CLOSE login_curs 
 DEALLOCATE login_curs 
 RETURN -1
END
SET @tmpstr = '/* sp_help_revlogin script ' 
PRINT @tmpstr
SET @tmpstr = '** Generated ' 
 + CONVERT (varchar, GETDATE()) + ' on ' + @@SERVERNAME + ' */'
PRINT @tmpstr
PRINT ''
PRINT 'DECLARE @pwd sysname'
WHILE (@@fetch_status <> -1)
BEGIN
 IF (@@fetch_status <> -2)
 BEGIN
  PRINT ''
  SET @tmpstr = '-- Login: ' + @name
  PRINT @tmpstr 
  IF (@xstatus & 4) = 4
  BEGIN -- NT authenticated account/group
   IF (@xstatus & 1) = 1
   BEGIN -- NT login is denied access
    SET @tmpstr = 'EXEC master..sp_denylogin ''' + @name + ''''
    PRINT @tmpstr 
   END
   ELSE BEGIN -- NT login has access
    SET @tmpstr = 'EXEC master..sp_grantlogin ''' + @name + ''''
    PRINT @tmpstr 
   END
  END
  ELSE BEGIN -- SQL Server authentication
   IF (@binpwd IS NOT NULL)
   BEGIN -- Non-null password
    EXEC sp_hexadecimal @binpwd, @txtpwd OUT
    IF (@xstatus & 2048) = 2048
     SET @tmpstr = 'SET @pwd = CONVERT (varchar(256), ' + @txtpwd + ')'
    ELSE
     SET @tmpstr = 'SET @pwd = CONVERT (varbinary(256), ' + @txtpwd + ')'
    PRINT @tmpstr
	EXEC sp_hexadecimal @SID_varbinary,@SID_string OUT
    SET @tmpstr = 'EXEC master..sp_addlogin ''' + @name 
     + ''', @pwd, @sid = ' + @SID_string + ', @encryptopt = '
   END
   ELSE BEGIN 
    -- Null password
	EXEC sp_hexadecimal @SID_varbinary,@SID_string OUT
    SET @tmpstr = 'EXEC master..sp_addlogin ''' + @name 
     + ''', NULL, @sid = ' + @SID_string + ', @encryptopt = '
   END
   IF (@xstatus & 2048) = 2048
    -- login upgraded from 6.5
    SET @tmpstr = @tmpstr + '''skip_encryption_old''' 
   ELSE 
    SET @tmpstr = @tmpstr + '''skip_encryption'''
   PRINT @tmpstr 
  END
 END
 FETCH NEXT FROM login_curs INTO @SID_varbinary, @name, @xstatus, @binpwd
 END
CLOSE login_curs 
DEALLOCATE login_curs 
RETURN 0
GO
 ----- End Script -----

2-ilk madde ile oluşturulan sp_help_revlogin procedure ‘ü çalıştırılır. (Eski Serverda execute edilecek.)

EXEC master..sp_help_revlogin

Kullanıcıları oluşturmak için gereken “sorgu” yu elde etmiş olduk böylece.

3-ikinci adımda oluşan çıktıyı kopyalayıp yeni sunucuda execute edeceğiz ve kullanıcılar taşınmış olacak.

SQL Server Adı Değiştirme

Bilgisayar adı değiştiği zaman SQL Server adı değişmez ve bu değişiklik sorunlara sebep olur.

SQL server adını aşağıdaki sp leri kullanarak değiştirebiliriz:

(Eğer ağ üzerinde eski server adı ile bir sunucu duruyor ise karışıklık yaşamamak için adı değiştirilecek sunucu sistem üzerinde Management Studio ya sunucu adı kısmına “.” (tırnaklar yok) yazarak login olalım.)

SQL Server Management Studio da Yeni bir query sayfası açalım ve..

"SQL Server Adı Değiştirme" devamı için tıklayınız...