T-SQL | Orhan AKDOĞAN
Orhan AKDOĞAN > T-SQL

Tarihi zamansız almak için..

Tarihi zamansız almak için bir örnek:

Select CONVERT(datetime, FLOOR(CONVERT(float(24), GETDATE()-1)) )

SQL JOIN

SQL Server için, Inner Join, Left Join, Right Join, Full Outer Join
kullanımını tek bir image ile özetleyecek olursak;

SQL JOIN

TSQL – Birleşik metinden parse

Birleşik metin içeren bir alandan belirli bir aralığı parse etmek için aşağıdaki örneği kullanabilirsiniz.

Declare @baslangic varchar(30)= 'adsoyad :'; --sağa sola boşluk koymayalım
Declare @bitis varchar(30)= '; dogumgun :'; --sağa sola boşluk koymayalım
--
Set @baslangic='%'+@baslangic+'%';
Set @bitis='%'+@bitis+'%';
Select BirlesikMetin,ltrim(rtrim(substring(BirlesikMetin,(PATINDEX(@baslangic, BirlesikMetin)+LEN(@baslangic)-2),PATINDEX(@bitis, BirlesikMetin)-(PATINDEX(@baslangic, BirlesikMetin)+LEN(@baslangic)-2))))
From Tablom
Where PATINDEX(@bitis, BirlesikMetin)-(PATINDEX(@baslangic, BirlesikMetin)+LEN(@baslangic)-2)>0

Alan : Adsoyad : Orhan AKDOĞAN ; dogumgun : 13
Sonuç : “Orhan AKDOĞAN” sonucunu döndürecektir.

TSQL – Birleşik adı soyadı alanını, sql ile ad ve soyad olarak ayırmak

Eğer elinizde birleşik şekilde tek bir kolonda ad ve soyad
bulunuyor ve bunları ayırmak istiyorsanız,
bu işlem için aşağıdaki sorgu size yardımcı olacaktır.
(iki isimli olma durumu dikkate alınarak yazılmıştır.)

Select adsoyad --Birleşik Hali
,left(adsoyad,len(adsoyad)+1-charindex(' ',reverse(rtrim(adsoyad)))-1) --Adı
,right(adsoyad,charindex(' ',reverse(rtrim(adsoyad)))-1)        --Soyadı
From CV
Where charindex(' ',reverse(rtrim(adsoyad)))>0 --Soyadı Boş olmayanlar (hata verip durmaması için.)

Eğer Update etmek isterseniz;

Update CV set ad=left(adsoyad,len(adsoyad)+1-charindex(' ',reverse(rtrim(adsoyad)))-1),
			 soyad=right(adsoyad,charindex(' ',reverse(rtrim(adsoyad)))-1)			
Where charindex(' ',reverse(rtrim(adsoyad)))>0

SQL Server Denali ile gelen yeni System Objeleri

Bu yazıda Aaron Bertrand ın bloğunda gördüğüm, aynı zamanda iki veritabanının kıyaslanmasında da kullanabileceğimiz bir yöntemi paylaşmak istiyorum.

2008 R2 instance ‘ı ile SQL  Server Denali instance ındaki sistem objelerini, yazacağımız bir sorgu ile eşleştirip, yeni sistem objelerini, kaldırılmış ve değişikliğe uğramış system obje lerini tesbit edebiliriz.

SQL Server DENALI Yeni eklenen System Objeleri

SELECT
    [name] = N'sys.' + o.name,
    [type] = o.type_desc
FROM
    [master].sys.all_objects AS o
LEFT OUTER JOIN
    [ORHAN\2008R2].[master].sys.all_objects AS oo
ON
    o.name = oo.name
    AND o.[schema_id] = oo.[schema_id]
WHERE
    oo.name IS NULL
    AND o.[schema_id] = 4
ORDER BY
    o.type_desc,
    o.name;

  (daha&helliip;)

Bulk Insert

Bulk Insert , metin Dosyasındaki veriyi, SQL Server da bir tabloya aktarmak amacı ile kullandığımız T-SQL deyimidir. 

(daha&helliip;)

Saat, Gün, Ay ve Yıl şeklinde Dinamik Tarih Tablosu oluşturma

Uygulama geliştirirken, rapor sorgularında, raporların grafiksel sunumunda, tablomuzda kullanılmamış tarih birimlerini listelemek, rapora dahil etmek isteyebiliriz.

Aşağıdaki SQL function sayesinde belirlediğimiz iki tarih-saat arasındaki tüm saatleri, günleri, ayları ve yılları bir tablodan sonuç döndürür gibi listeyebilirsiniz.

Function ı oluşturmanız için gerekli create sorgusu:

CREATE Function [dbo].[TarihTablosu]
(
  @baslangic datetime,
  @bitis datetime,
  @tur char(5) --'saat', 'gün', 'ay', 'yıl' değerlerini alabilir.Default değer 'gün' dür.
)
Returns @Result Table
(
  [Tarih] datetime
)
As
Begin
  Declare @bugun datetime
  Set @bugun=@baslangic
  While @bugun<=@bitis
  Begin
    Insert Into @Result Values (@bugun)
    Select @bugun=
    Case
    When @tur='yıl' Then DateAdd(yy,1,@bugun)
    When @tur='ay' Then DateAdd(mm,1,@bugun)
    When @tur='saat' Then DateAdd(hh,1,@bugun)
    Else
      DateAdd(dd,1,@bugun)
    End
  End
  Return
End
GO

Kullanımı:

set dateformat dmy
Select tarih From dbo.TarihTablosu('01.01.2010','01.05.2010','ay')

Bu örnek sorgu 5 farklı ayı tarih sonucu şeklinde döndürecektir.

Result:

2010-01-01 00:00:00.000
2010-02-01 00:00:00.000
2010-03-01 00:00:00.000
2010-04-01 00:00:00.000
2010-05-01 00:00:00.000

Rapor sorgularınızda, kendi tablonuzu, bu function tablosuna left join olarak ilişkilendirerek
sonuç dönmeyen tarihlerinizi raporda 0 olarak gösterebilir ve daha pek çok amaçla bu functionu kullanabilirsiniz.

Bir örnekte saat ile ilgili yapalım:

set dateformat dmy
Select tarih From dbo.TarihTablosu('04.05.2010',GETDATE(),'saat')

Bu sorgu ilede bugün, şu ana kadar geçen saat dilimlerini listeliyoruz.

Result:

2010-05-04 00:00:00.000
2010-05-04 01:00:00.000
2010-05-04 02:00:00.000

Benzer şekilde günleri ve yılları tablo olarak döndürebilirsiniz.

 

Sql Server Collation Değiştirme

Database Collation Değiştirme:

Sql Server ‘da, bir veritabanının collation türünü “Turkish_CI_AS” e çevirmek için,

ALTER DATABASE [VeritabaniAdi] COLLATE Turkish_CI_AS

sorgusunu kullanabilirsiniz.Eğer “The database could not be exclusively locked to perform the operation” şeklinde bir hata alırsak, çok kullanıcılı veritabanlarında karşılaştığımız bu hatayı;

ALTER DATABASE [VeritabaniAdi] SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE
ALTER DATABASE [VeritabaniAdi] COLLATE Turkish_CI_AS
ALTER DATABASE [VeritabaniAdi] SET MULTI_USER

sorgusuyla çözebiliriz.

Server Collation Değiştirme:

Kurulum dizinimizdeki Setup.exe yi komut isteminde kullanarak kısa bir süre içerisinde bu işlemi tamamlayabiliriz.

ilk olarak tüm veritabanlarının yedeğini alalım ve tüm userların create cümleciklerini yedek de tutalım.

Yedeklerimiz tamamsa aşağıdaki içeriği .bat uzantılı dosya haline getirip çalıştırarak işlemi tamamlayalım.

Artık Server Collation yanında system veritabanlarının da (master,model,msdb ve temdb) Collation değeri değişmiş olacaktır.İşlem sonrasında tüm Kullanıcı veritabanları kendiliğinden detach olur, yeniden attach edebilirsiniz.

SQL Server 2005 için:

c:
cd \
cd "C:\Program Files\Microsoft SQL Server\90\Setup Bootstrap"
start /wait setup.exe /qb INSTANCENAME=MSSQLSERVER REINSTALL=SQL_Engine REBUILDDATABASE=1 SAPWD="yenisifre" SQLCOLLATION=TURKISH_CI_AS

SQL Server 2008 için:

c:
cd \
cd "C:\Program Files\Microsoft SQL Server\100\Setup Bootstrap\Release"
setup.exe /q /ACTION=RebuildDatabase /INSTANCENAME=MSSQLSERVER /SAPWD="yenisifre" / SQLSYSADMINACCOUNTS="BUILTIN\ADMINISTRATORS" /SqlCollation=TURKISH_CI_AS

İşlem sonucunda her hangi bir hata söz konusu olur ise hata detayını ,
“C:\Program Files\Microsoft SQL Server\100\Setup Bootstrap\Log” dizinindeki,
Summary.txt dosyasından gözlemleyebilirsiniz.

SQL Server 2008 Replace

SQL Server 2008 öncesinde, Replace fonksiyonunun üç parametresinin de sağındaki boşluklar otomatik olarak siliniyordu. SQL Server 2008′ de bu durum değişti. Artık boşluklar otomatik olarak silinmiyor.
Aynı şekilde kullanmak istiyorsak Rtrim fonksiyonundan yardım almalıyız,

Replace(rtrim(param1), rtrim(param2), rtrim(param3))

Stored Procedure Listesi

Veritabanındaki Store procedure lerinizi isim ve query text şeklinde listelemek için aşağıdaki sorguyu kullanabilirsiniz.

SELECT cp.objtype AS ObjectType,
OBJECT_NAME(st.objectid,st.dbid) AS ObjectName,
cp.usecounts AS ExecutionCount,
st.TEXT AS QueryText,
qp.query_plan AS QueryPlan
FROM sys.dm_exec_cached_plans AS cp
CROSS APPLY sys.dm_exec_query_plan(cp.plan_handle) AS qp
CROSS APPLY sys.dm_exec_sql_text(cp.plan_handle) AS st
WHERE cp.objtype=’Proc’
ORDER BY OBJECT_NAME(st.objectid,st.dbid)