C# Ondalık Basamak formatı

Virgülden sonra her durumda 2 basamak olsun istiyorsak, bunu formatta her basamak için “0” ekleyerek sağlıyoruz, ondalık hane sayısının fazla olduğu durumda yuvarlama yapılır, az olduğunda ise sıfır ile tamamlanmış olur.
Sonuç olarak aşağıda yer alan tüm örneklerden de anlaşılacağı gibi “0” kullanımı kadar basamak, “#” ise en fazla kullanım kadar basamak anlamını taşıyor.

Virgülden Sonra İki basamak

// sabit iki ondalık basamak
String.Format("{0:0.00}", 123.4567);      // "123.46"
String.Format("{0:0.00}", 123.4);         // "123.40"
String.Format("{0:0.00}", 123.0);         // "123.00"

Noktadan sonra en fazla iki basamak

// max. iki ondalık basamak
String.Format("{0:0.##}", 123.4567);      // "123.46"
String.Format("{0:0.##}", 123.4);         // "123.4"
String.Format("{0:0.##}", 123.0);         // "123"

Noktadan önce en az iki basamaklı

// ondalık noktadan önce en az iki basamaklı
String.Format("{0:00.0}", 123.4567);   // "123.5"
String.Format("{0:00.0}", 23.4567);    // "23.5"
String.Format("{0:00.0}", 3.4567);    // "03.5"
String.Format("{0:00.0}", -3.4567);    // "-03.5"

Önce ve Sonra, En Az ve En fazla 1 basamak

//önce ve sonra en az bir basamak.
String.Format("{0:0.0}", 0.0);      // "0.0"
//virgülden önce en az 1, virgülden sonra en fazla bir basamak.
String.Format("{0:0.#}", 0.0);      // "0"
//virgülden önce en fazla 1, virgülden sonra en az bir basamak.
String.Format("{0:#.0}", 0.0);      // ".0"
//önce ve sonra en fazla sıfır basamak
String.Format("{0:#.#}", 0.0);      // ""

Bindelik ayraç

// Bindelik ayraç
String.Format("{0:0,0.0}", 12345.67);   // "12,345.7"
String.Format("{0:0,0}", 12345.67);    // "12,346"

Sayıları Boşluklar ile Hizalama
Aşağıda gördüğünüz 10 sayısına boşluklar kullanarak tamamlanır,+10 sağa, -10 ise sola dayanacağını ifade eder

//Sayıları Boşluklar ile Hizalama
String.Format("{0,10:0.0}", 123.4567);  // "   123.5"
String.Format("{0,-10:0.0}", 123.4567);  // "123.5   "
String.Format("{0,10:0.0}", -123.4567);  // "  -123.5"
String.Format("{0,-10:0.0}", -123.4567); // "-123.5  "

Eksi ve sıfırı belirtme

String.Format("{0:0.00;eksi 0.00; sıfır}", 123.4567);  // "123.46"
String.Format("{0:0.00;eksi 0.00; sıfır}", -123.4567); // "eksi 123.46"
String.Format("{0:0.00;eksi 0.00; sıfır}", 0.0);    // "sıfır"

Farklı bir Format

String.Format("{0:Numara: 0.0}", 12.3);  // "Numara: 12.3"
String.Format("{0:0xx.yy0}", 12.4);     // "12xx.yy4"

DevExpress – XtraGrid / GridView de seçili satırları DataTable olarak döndürmek

gridView1.GetSelectedRows() ile seçili olan satırların Row Handles larını alabiliyoruz ama
aşağıdaki teknik ile bazı durumlarda işimiz daha kolay olacaktır.

    private DataTable xtraGridSelectToDatatable(DevExpress.XtraGrid.Views.Grid.GridView view)
    {
      DataTable final = new DataTable();
      if(view.DataSource is DataView)
      {
        DataTable sourcetable = ((DataView)view.DataSource).Table;
        final = sourcetable.Clone();
        foreach(int rowHandle in view.GetSelectedRows())
        {
          DataRowrow = view.GetDataRow(rowHandle);
          final.Rows.Add(row.ItemArray);
        }
        final.AcceptChanges();
      }
      return final;
    }

Oracle – En uzun süren 100 sorgu

Sorgu başlama -bitiş zaman aralığı en yüksek 100 sorgu sonucunu veren pl/sql kodu aşağıdaki gibidir.

SELECT * FROM
(SELECT elapsed_time,
  sql_fulltext,
  sql_id,
  child_number,
  disk_reads,
  executions,
  first_load_time,
  last_load_time
FROM  v$sql
WHERE FIRST_LOAD_TIME between '2011-02-17/13:00:00' and '2011-02-17/14:00:00'
ORDER BY elapsed_time DESC)
WHERE ROWNUM < 100

Oracle – Son Çalışan 1000 Sorgu

Oracle Database de çalışan tüm sorguları gözlemlemek isterseniz, bu sorguların saklandığı v$sql tablosu üzerinden yapılacak bir sorgu ile aradığınıza ulaşabilirsiniz.

Select * From
(SELECT FIRST_LOAD_TIME "Başlama",LAST_LOAD_TIME "Bitiş",elapsed_time "Süre",v$sql.*
FROM v$sql
--WHERE FIRST_LOAD_TIME>'2010-11-13/16:20:06' --Belirli bir zamandan sonrası için.
--AND SQL_TEXT like '%UPDATE%'                --Sorgu içinde geçen bir kısım
--AND MODULE like '%SQL Developer%'           --Sorgu Hangi Uygulamadan çalıştırıldı.
--AND PARSING_USER_ID='DB2010'                --Veritabanı Filtresi.
Order BY FIRST_LOAD_TIME DESC )               --Sorgu Başlama zamanı sırasına göre Diz
Where Rownum<1001;

Oracle – invalid objeleri listeleme

Select owner, object_type, substr(object_name,1,30) object_name, status
from dba_objects where status='INVALID' order by object_type;

Oracle – USERENV ile aktif oturuma ait bilgiler

USERENV ile aktif oturuma ait birtakım  bilgileri sorgulayabiliriz.

Oracle User:  sys_context(‘USERENV’, ‘CURRENT_USER’)

SELECT sys_context('USERENV', 'CURRENT_USER') FROM DUAL;

Oracle AUTHENTICATION TYPE: sys_context(‘USERENV’, ‘AUTHENTICATION_TYPE’)

SELECT sys_contextsys_context('USERENV', 'AUTHENTICATION_TYPE') FROM DUAL;

Oracle Network Protocol: sys_context(‘USERENV’, ‘NETWORK_PROTOCOL’)

SELECT sys_context('USERENV', 'NETWORK_PROTOCOL') FROM DUAL;

Oracle Client IP adresi: sys_context(‘USERENV’, ‘IP_ADDRESS’)

SELECT sys_context('USERENV', 'IP_ADDRESS') FROM DUAL;

SQL SERVER 2011

Microsoft SQL Server 2011 olarak çıkması beklenen,
SQL Server’ın kod adı “Denali” olan yeni sürümünün
CTP 1 (Community Technology Preview 1) versiyonu indirebilir durumda.

Download Linki:
http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=6a04f16f-f6be-4f92-9c92-f7e5677d91f9

Detaylar:
http://www.microsoft.com/sqlserver/en/us/product-info/future-editions.aspx

Books Online:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms130214(v=SQL.110).aspx

Oracle – V$ Tabloları

Oracle V$ ile başlayan tüm tabloların ilgili grubuna göre listesi aşağıda bulabilirsiniz.

DATABASE BACKUPS, ARCHIVE FILES, AND RECOVERY

V$ARCHIVE
V$ARCHIVED_LOG
V$ARCHIVE_DEST
V$BACKUP
V$BACKUP_CORRUPTION
V$BACKUP_DATAFILE
V$BACKUP_DEVICE
V$BACKUP_PIECE
V$BACKUP_REDOLOG
V$BACKUP_SET
V$DELETED_OBJECT
V$RECOVERY_FILE_STATUS
V$RECOVERY_LOG
V$RECOVERY_STATUS
V$RECOVER_FILE
Devamını okumak için tıklayınız »

Oracle – Tablespace Listesi

Oracle Tablespace listesi:

select	tablespace_name		"Tablesapce",
    bytes			"Size",
    	nvl(bytes-free,bytes)	"Used",
    	nvl(free,0)		"Free",
    	nvl(100*(bytes-free)/bytes,100)	"% Used"
 from(
	select ddf.tablespace_name, sum(dfs.bytes) free, ddf.bytes bytes
	FROM (select tablespace_name, sum(bytes) bytes
	from dba_data_files group by tablespace_name) ddf, dba_free_space dfs
	where ddf.tablespace_name = dfs.tablespace_name(+)
	group by ddf.tablespace_name, ddf.bytes)
 order by 5 desc;

Oracle Version Bilgisi

Database Listesi sorgusu:

select	NAME "Database Name",
	CREATED "Created",
	LOG_MODE "Status"
 from	sys.v_$database;

Oracle Version Bilgisi:

select	banner "Version"
 from	sys.v_$version;