ExcelToDataTable | Orhan AKDOĞAN | SQL Server Günlüğü

ExcelToDataTable Etiketli Yazılar

C# – Excel To DataTable

Excel dosyasında bir çalışma kitabını veya çalışma kitabının herhangi bir hücre aralığını okuyup datatable olarak
döndürmek isterseniz aşağıdaki methodu kullanabilirsiniz.

– Method 2003-2007 dosya formatlarında çalışabilmektedir.
– Çalışma Sayfası parametresi gönderilmeyebilir, bu durumda method, dosyanın ilk çalışma sayfasını okuyacaktır.
– Hücre aralığı belirtilmez ise varsayılan olarak A1:Z65536 değerini alacaktır.

  
  private DataTable ExceltoDataTable(string ExcelDosyaYolu, string CalismaSayfasi = "", string Range = "A1:Z65536")
  {
    try
    {
      string con = "";
      if (ExcelDosyaYolu.Substring(ExcelDosyaYolu.Length - 1, 1).ToUpper() == "X")
      { con = @"Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;"
       + "Data Source=" + ExcelDosyaYolu + ";"
       + "Extended Properties='Excel 8.0;HDR=No'";
      }
      else
      { con = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;"
       + "Data Source=" + ExcelDosyaYolu + ";"
       + "Extended Properties='Excel 8.0;HDR=Yes'";
      }
      OleDbConnection xlscon = new OleDbConnection(con);
      xlscon.Open();
      //
      if (CalismaSayfasi == "")       {CalismaSayfasi = xlscon.GetOleDbSchemaTable(OleDbSchemaGuid.Tables, null).Rows[0]["TABLE_NAME"].ToString();
      }
      else {CalismaSayfasi = CalismaSayfasi + "$";}
      //
      OleDbCommand xlscmd = new OleDbCommand(@"SELECT * FROM [" + CalismaSayfasi +Range+"]", xlscon);
      OleDbDataAdapter xlsda = new OleDbDataAdapter();
      xlsda.SelectCommand = xlscmd;
      DataTable xlsdt = new DataTable();
      xlsda.Fill(xlsdt);
      xlscon.Close();
      xlsda = null;
      return xlsdt;
    }
    catch     {
      return null;
    }
    finally
    { }
  } 

Direk bir gride bağlamak isterseniz;
aspxgridview için,
grid.AutoGenerateColumns = true;
grid.Columns.Clear();
grid.DataSource = ExceltoDataTable(“C:\\Book1.xls”);
grid.DataBind();