sp_hexadecimal | Orhan AKDOĞAN | SQL Server Günlüğü

sp_hexadecimal Etiketli Yazılar

SQL Server Logins Transfer

Bir SQL Server daki Userları farklı bir SQL server’a şifreler ile birlikte taşımak istiyorsanız

sırası ile aşağıdaki adımları uygulamalısınız.

1-Aşağıdaki sorgu ile “sp_help_revlogin procedure” ü create edilir. (Eski Serverda execute edilecek.)

----- Create sp_help_revlogin procedure -----

USE master
GO
IF OBJECT_ID ('sp_hexadecimal') IS NOT NULL
 DROP PROCEDURE sp_hexadecimal
GO
CREATE PROCEDURE sp_hexadecimal
  @binvalue varbinary(256),
  @hexvalue varchar(256) OUTPUT
AS
DECLARE @charvalue varchar(256)
DECLARE @i int
DECLARE @length int
DECLARE @hexstring char(16)
SELECT @charvalue = '0x'
SELECT @i = 1
SELECT @length = DATALENGTH (@binvalue)
SELECT @hexstring = '0123456789ABCDEF' 
WHILE (@i <= @length) 
BEGIN
 DECLARE @tempint int
 DECLARE @firstint int
 DECLARE @secondint int
 SELECT @tempint = CONVERT(int, SUBSTRING(@binvalue,@i,1))
 SELECT @firstint = FLOOR(@tempint/16)
 SELECT @secondint = @tempint - (@firstint*16)
 SELECT @charvalue = @charvalue +
  SUBSTRING(@hexstring, @firstint+1, 1) +
  SUBSTRING(@hexstring, @secondint+1, 1)
 SELECT @i = @i + 1
END
SELECT @hexvalue = @charvalue
GO

IF OBJECT_ID ('sp_help_revlogin') IS NOT NULL
 DROP PROCEDURE sp_help_revlogin 
GO
CREATE PROCEDURE sp_help_revlogin @login_name sysname = NULL AS
DECLARE @name  sysname
DECLARE @xstatus int
DECLARE @binpwd varbinary (256)
DECLARE @txtpwd sysname
DECLARE @tmpstr varchar (256)
DECLARE @SID_varbinary varbinary(85)
DECLARE @SID_string varchar(256)

IF (@login_name IS NULL)
 DECLARE login_curs CURSOR FOR 
  SELECT sid, name, xstatus, password FROM master..sysxlogins 
  WHERE srvid IS NULL AND name <> 'sa'
ELSE
 DECLARE login_curs CURSOR FOR 
  SELECT sid, name, xstatus, password FROM master..sysxlogins 
  WHERE srvid IS NULL AND name = @login_name
OPEN login_curs 
FETCH NEXT FROM login_curs INTO @SID_varbinary, @name, @xstatus, @binpwd
IF (@@fetch_status = -1)
BEGIN
 PRINT 'No login(s) found.'
 CLOSE login_curs 
 DEALLOCATE login_curs 
 RETURN -1
END
SET @tmpstr = '/* sp_help_revlogin script ' 
PRINT @tmpstr
SET @tmpstr = '** Generated ' 
 + CONVERT (varchar, GETDATE()) + ' on ' + @@SERVERNAME + ' */'
PRINT @tmpstr
PRINT ''
PRINT 'DECLARE @pwd sysname'
WHILE (@@fetch_status <> -1)
BEGIN
 IF (@@fetch_status <> -2)
 BEGIN
  PRINT ''
  SET @tmpstr = '-- Login: ' + @name
  PRINT @tmpstr 
  IF (@xstatus & 4) = 4
  BEGIN -- NT authenticated account/group
   IF (@xstatus & 1) = 1
   BEGIN -- NT login is denied access
    SET @tmpstr = 'EXEC master..sp_denylogin ''' + @name + ''''
    PRINT @tmpstr 
   END
   ELSE BEGIN -- NT login has access
    SET @tmpstr = 'EXEC master..sp_grantlogin ''' + @name + ''''
    PRINT @tmpstr 
   END
  END
  ELSE BEGIN -- SQL Server authentication
   IF (@binpwd IS NOT NULL)
   BEGIN -- Non-null password
    EXEC sp_hexadecimal @binpwd, @txtpwd OUT
    IF (@xstatus & 2048) = 2048
     SET @tmpstr = 'SET @pwd = CONVERT (varchar(256), ' + @txtpwd + ')'
    ELSE
     SET @tmpstr = 'SET @pwd = CONVERT (varbinary(256), ' + @txtpwd + ')'
    PRINT @tmpstr
	EXEC sp_hexadecimal @SID_varbinary,@SID_string OUT
    SET @tmpstr = 'EXEC master..sp_addlogin ''' + @name 
     + ''', @pwd, @sid = ' + @SID_string + ', @encryptopt = '
   END
   ELSE BEGIN 
    -- Null password
	EXEC sp_hexadecimal @SID_varbinary,@SID_string OUT
    SET @tmpstr = 'EXEC master..sp_addlogin ''' + @name 
     + ''', NULL, @sid = ' + @SID_string + ', @encryptopt = '
   END
   IF (@xstatus & 2048) = 2048
    -- login upgraded from 6.5
    SET @tmpstr = @tmpstr + '''skip_encryption_old''' 
   ELSE 
    SET @tmpstr = @tmpstr + '''skip_encryption'''
   PRINT @tmpstr 
  END
 END
 FETCH NEXT FROM login_curs INTO @SID_varbinary, @name, @xstatus, @binpwd
 END
CLOSE login_curs 
DEALLOCATE login_curs 
RETURN 0
GO
 ----- End Script -----

2-ilk madde ile oluşturulan sp_help_revlogin procedure ‘ü çalıştırılır. (Eski Serverda execute edilecek.)

EXEC master..sp_help_revlogin

Kullanıcıları oluşturmak için gereken “sorgu” yu elde etmiş olduk böylece.

3-ikinci adımda oluşan çıktıyı kopyalayıp yeni sunucuda execute edeceğiz ve kullanıcılar taşınmış olacak.