virgül ile ayrılmış Etiketli Yazılar

Sorgu sonucunu virgül ile ayrılmış olarak oluşturmak

Cursor kullanarak sorgu sonucunu virgül ile ayrılmış tek satır şeklinde aşağıdaki gibi alabilirsiniz:

DECLARE ogrCUR CURSOR FOR
    SELECT top 10 [adi] FROM [tbogrenci] ORDER BY [adi]
DECLARE @ogrenciler    VARCHAR(8000)
DECLARE @ogrenciADI     VARCHAR(10)
OPEN ogrCUR
FETCH NEXT FROM ogrCUR INTO @ogrenciADI
WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN
    SET @ogrenciler = ISNULL(@ogrenciler + ',', '') + @ogrenciADI
    FETCH NEXT FROM ogrCUR INTO @ogrenciADI
END
CLOSE ogrCUR
DEALLOCATE ogrCUR
SELECT @ogrenciler AS "İlk 10 Öğrenci"
GO

(daha&helliip;)